تنظیم ضرایب کنترل کننده PID با منطق فازی و استفاده از فیلتر کالمن (شبیه سازی مقاله)

شبیه سازی مقاله: کنترل هوشمند UPCQ در سیستم های منابع ریز شبکه (با منطق فازی)

برنامه متلب برای کنترل سیستم خنک کننده برای سیستم های تهویه مطبوع+ منطق فازی

کدهای اماده و رایگان مرتبط با مفهومات مهم توابع فازی در متلب

تولید تابع عضویت منطق فازی در متلب + ساختار کامل کد متلب و فیلم آموزشی

منطق فازی برای کنترل درایو موتور القایی به منظور بهبود عملکرد

ردیابی نقطه ماکزیمم توان دریافتی از سلول های خورشیدی با کنترل کننده ی فازی

کنترل کننده H∞TCSC با مرتبه کاهش یافته و طراحی PSS فازی بهینه PSO در کاستن از نوسانات سیگنال کوچک در محدوده ای گسترده

طراحی کنترل کننده PI و فازی برای بازیاب دینامیکی ولتاژ( DVR)

تاثیر مدل منطق فازی در پیش بینی برشکستگی کسب و کار