شبیه سازی رایگان مقاله: محاسبات جبهه امواج چند زمانی

شبیه سازی کامل: نرون ها به عنوان یک رزوناتور Resonator یا تشدید گر غیرخطی

شبیه سازی مقاله: همزمانی Elliptic Bursters در شبکه عصبی recurrent در متلب

شبیه سازی مقاله: نوسانگرهایی که به ارامی کوپل شده اند:دینامیک و همزمانی فاز

شبیه سازی کامل مدل ساده ای از نرون های Spiking در متلب

شبیه سازی مقاله: همزمانی Polychronization: محاسبه با شبکه عصبی spiking

شبیه سازی مقاله: حل مساله پاداش دوربرد از طریق رابطه STDP وسیگنال دهی دوپامین

شبیه سازی مقاله: مدلی برای استفاده در نرون های اسپایک Cortical Spiking

شبیه سازی مقاله: الگوهای تئوری سیستم گری Grey در پیش بینی سری زمانی

شبیه سازی مقاله: کرنل براساس شبکه عصبی چند لایه (ML-ELM) برای ارائه یادگیری