الگوریتم ژنتیک Genetic algorithmgg در متلب (پروژه چهارم)

منحنی های lissajous به همراه منحنی های مشتق شده آنها ایجاد کرده و رسم کنید در متلب

تولید راه حل تحلیلی برای پراکندگی از یک استوانه dielectric در متلب (پروژه دوم)

ایجاد یک سیگنال در دامنه زمان از طیف موج wave spectrum در متلب

از دو رشته double string در متلب

اجرای عملیات مورفولوژیکی imtophat مبتنی بر Fpga با استفاده از رمزگذار hdl در متلب

مدل تجزیه و تحلیل Flutter در متلب

ابزار اثر Droste در متلب (پروژه دوم)

قیمت گزینه های اروپایی Corrado و ۱۹۹۶ su در متلب

نتایج حافظه نهان Cache results در متلب