ابزار اثر Droste در متلب (پروژه دوم)

قیمت گزینه های اروپایی Corrado و ۱۹۹۶ su در متلب

نتایج حافظه نهان Cache results در متلب

منحنی های بزیر (و ابزارهای تعاملی) (interactive tools) در متلب

مثالی از Polyval2d و polyfit2d در متلب

تخمین طیفی توان با خطای error bars در متلب

راه حل های Puzzler در متلب

اجرای موفقیت آمیز محاسبات عددی از احتمالات چندمتغیره multivariate probabilities در متلب

نسخه نمایشی سه بعدی waterfall plot در متلب

مثالی از polygons در متلب